Obrachunki kadencji (4). W Olkuszu prezesem nadal Bolesław Ściepura
ango | 2016-05-28 12:20:49

Bolesław Ściepura nadal będzie pełnił funkcję prezesa Podokręgu Piłki Nożnej w Olkuszu w kadencji 2016-2020.

Taką decyzje podjęli delegaci Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego terenowej struktury futbolowej działającej w północno-zachodniej części Małopolski, grupujące kluby z powiatów olkuskiego i miechowskiego oraz częściowo zawierciańskiego i ziemskiego krakowskiego.

45 delegatów reprezentujących kluby i środowiska piłkarskie (z 58 uprawnionych) zjawiło się w sali konferencyjnej SP nr 4 w Olkuszu, aby podsumować 4-letnią działalność kończącej się kadencji, wytyczyć program na przyszłość i wybrać Zarząd, który podejmie się realizacji ambitnych zamierzeń.
W imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie przedstawił prezes Bolesław Ściepura. W poczet sukcesów zaliczył ofensywę organizacyjną, która doprowadziła do znaczącego powiększenia obszaru działania olkuskiego Podokręgu. Przybyło klubów i zawodników, szczególnie w kategoriach najmłodszych graczy. W minionym czteroleciu poprawie uległa infrastruktura piłkarska: powstały nowe obiekty: choćby w Kolbarku i Czaplach Małych, zmodernizowano wiele już istniejących boisk. Wzrostowi ilościowemu nie towarzyszył niestety jakościowy.
Prezes Ściepura krytycznie ocenił współpracę Kolegium Sędziów MZPN ze środowiskiem arbitrów Podokręgu. Wniósł także sporo zastrzeżeń do polityki honorowania i wyróżniania zasłużonych klubów i działaczy. Debata miała szczery, miejscami ostry charakter. Trudno jej odmówić autentyczności. Wynikała z wewnętrznych, środowiskowych potrzeb. Wiele spraw wyjaśniono, kilka dalszych poddanych zostanie analizie. Wnioski zostaną wyciągnięte, wynikłe z nich dyrektywy zostaną systematycznie wdrażane.

Władze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej reprezentowali w Olkuszu: prezes - red. Ryszard Niemiec oraz
członkowie Prezydium Zarządu MZPN: Jerzy Nagawiecki i Andrzej Sękowski.

Mocno wybrzmiał głos red. Ryszarda Niemca. Prezes MZPN stwierdził, że olkuscy działacze piłkarscy winni sobie odpowiedzieć na pytania: co w minionej kadencji osiągnęli, ilu perspektywicznych zawodników wychowali, jakie zajmują miejsce w hierarchii środowiskowej? – Spotkanie dzisiejsze – powiedział red. Niemiec – jest aktem mobilizacji. Pamiętajcie, jesteśmy stowarzyszeniem zjednoczonym pod hasłem „Łączy nas piłka”.
– Najbliższe cztery lata – kontynuował prezes MZPN - muszą być bardziej twórcze. Główne siły skupić trzeba na rozwoju piłki u podstawy piramidy, czyli na pracy z dziećmi i młodzieżą. Jeśli tę robotę odrobicie należycie, to wyniki przyjdą same.
Na zakończenie wystąpienia Ryszard Niemiec wspomniał o szukaniu partnerstwa z samorządami lokalnymi, które należy zjednywać dla piłki nożnej jako najistotniejszych przyjaciół sportu.

Walne Zebranie delegatów wybrało nowe władze Podokręgu Piłki Nożnej w Olkuszu na kadencję lat 2016-2020.
Prezesem wybrano Bolesława Ściepurę.
Zarząd: Jerzy Janik, Apolinary Ćwięczek, Cezary Pańkowski, Lesław Blacha, Krzysztof Filus, Krzysztof Hajduga, Jan Nowak, Joanna Ściepura, Jacek Kłapciński i Dariusz Gorgoń.
Komisja Rewizyjna Podokręgu Olkusz: Józef Guzik, Paweł Gałka i Zbigniew Stach.

Podczas zaplanowanego na 27 sierpnia br. w Krakowie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów MZPN, Podokręg PN w Olkuszu reprezentować będą: Bolesław Ściepura, Jerzy Nagawiecki, Cezary Pańkowski, Joanna Ściepura, Jan Nowak i Adam Bień. Delegaci rezerwowi: Dariusz Gorgoń i Jerzy Janik.

Prezydium Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przyznało zasłużonym działaczom Podokręgu PN w Olkuszu „Medal 105 lat MZPN”. Z rąk prezesa MZPN, red. Ryszarda Niemca, wyróżnienie otrzymali: Jerzy Janik, Jan Nowak, Joanna Ściepura, Eugeniusz Kulawik, Józef Guzik, Krzysztof Hajduga, Marek Tomsia, Piotr Posełek, Jacek Kłapciński, Cezary Pańkowski, Adam Bień, Apolinary Ćwięczek, Wacław Kalman i Zbigniew Łaksa.


Zarząd Podokręgu PN w Olkuszu na lata 2016-2020.


Sala obrad Walnego Zebrania.


Sala obrad Walnego Zebrania. Fot. JN