Jak uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15 lat
rk | 2016-08-22 07:06:08

Zgodnie z regulacjami prawnymi PZPN, w zespole seniorów mogą grać zawodnicy, którzy ukończyli 15. rok życia, tyle że po spełnieniu konkretnych warunków.

Są one opisane w Regulaminie rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2016/2017, § 10 ust. 3:
Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wydział Gier MZPN może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej.

Do uprawnienia zawodnika bezwględnie niezbędne są dwa wymienione powyżej dokumenty, przy czym na zaświadczeniu wydanym przez przychodnię sportowo-lekarską lekarz powinien wpisać, iż zawodnik może uprawiać piłkę nożną w kategorii SENIORÓW. Bez tej adnotacji zawodnik nie może być uprawniony do gry w zespole seniorów.

Uprawnienia dokonuje Wydział Gier MZPN w rozgrywkach przez siebie prowadzonych. Jednocześnie WG MZPN przekazuje prawo dokonywania uprawnień organom prowadzącym rozgrywki seniorów w okręgach i podokręgach MZPN, pod warunkiem ścisłego przestrzegania regulaminowych zapisów.