Informacja nt. zawodników-cudzoziemców spoza obszaru UE
rk | 2016-08-22 07:53:09

Przypominamy klubom, że wnioski o zgodę na równoczesny udział w meczu więcej niż 1 zawodnika spoza UE należy składać na każdy sezon od nowa.

W Małopolskim Związku Piłki Nożnej zgodę może wyrazić Prezydium Zarządu MZPN, ale tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. stan cywilny potwierdzający związki z RP, studia w Polsce). Wnioski należy kierować do MZPN wraz z uzasadnieniem, załączając dokumentację potwierdzającą legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP. Należy również dołączyć kserokopie dokumentów tożsamości i dokumentów poświadczających stan cywilny czy podjęcie studiów w Polsce, a także kserokopie kontraktu profesjonalnego.

Posiedzenia Prezydium Zarządu MZPN odbywają się co dwa tygodnie.
Informacji nt. wniosków o zgodę na grę zawodników spoza UE udziela Wydział Gier MZPN.

Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2016/2017, § 7
(...)
2. Do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym uprawnienie do gry może nastąpić po przedstawieniu przez klub dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika – cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez zawodnika zezwolenia na pracę.
W sezonie 2016/2017 w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym - w rozgrywkach IV ligi i niższych klas oraz Pucharu Polski na szczeblu ZPN - może występować równocześnie na boisku: 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu, Wojewódzki Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu ZPN, IV ligi lub niższej klasy rozgrywkowej, może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu.
(Zgodnie z Uchwałą nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych – z późniejszymi zmianami)
3. W sytuacji potwierdzenia do klubu zawodnika - cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej, jego uprawnienie do gry może nastąpić po dostarczeniu organowi prowadzącemu rozgrywki dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu i zatrudnienia na terytorium RP.
4. Zawodnicy – cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być uprawnieni do gry jedynie na okres, na jaki mają prawo przebywania na terytorium Polski oraz na jaki otrzymali zezwolenie na pracę.
5. Klub jest odpowiedzialny za należyte poinformowanie organów prowadzących rozgrywki o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu zawodnika oraz zmianach w okresie uzyskanego zezwolenia na pracę.
6. Zawodnik – cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego
zawodnika. Dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych jednego zawodnika – cudzoziemca o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację jego pobytu w Polsce.
7. W przypadku potwierdzenia i uprawnienia zawodnika-cudzoziemca, który dotychczas nie był potwierdzony w polskim klubie piłkarskim niezbędne jest przedstawienie certyfikatu transferowego federacji, w której do momentu zmiany przynależności klubowej był on zarejestrowany.
(...)