Konkurs na stanowisko trenera piłki nożnej kobiet Kadry U- 13 MZPN
ango | 2018-06-28 14:03:44

Komisja Piłkarstwa Kobiecego MZPN w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko trenera piłki nożnej kobiet Kadry U-13 Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Opis stanowiska:
– prowadzenie kadry województwa małopolskiego kobiet U-13
– przedstawienie kandydata na asystenta trenera
– prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem
– bieżąca współpraca z Zarządem MZPN w Krakowie
- wyjazd na zgrupowanie Kadry do Mielna w okresie 1-10 sierpnia 2018 (wyjazd zaplanowano na 31.07.2018)
Wymagania obligatoryjne:
– wykształcenie wyższe
– kwalifikacje trenera piłki nożnej
– doświadczenie zawodowe w pracy trenerskiej

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
– koncepcja pracy na stanowisku trenera piłki nożnej kobiet U–13 MZPN w Krakowie
– podpisane CV zawierające opis doświadczenia zawodowego, informacje potwierdzające spełnienie wymagań oraz klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest Małopolski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków; - Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; - Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres mailowy: k.gubernat@sms.krakow.pl - Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą.”
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko trenera piłki nożnej kobiet U-13 MZPN Kraków”, w sekretariacie MZPN-u ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków, do dnia 20 lipca 2018 w godzinach pracy biura.

Uwaga! Decydujące znaczenie dla zachowania terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych ma data i godzina wpływu w miejscu wskazanym powyżej, a nie data ich wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską.
Aplikacje, które wpływają po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.