Opinia Ministerstwa Sportu
rk | 2021-01-07 19:58:06

W odpowiedzi na zapytanie Polskiego Związku Piłki Nożnej, Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu przekazał opinię w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z 21.12.2020.

Pismo Ministerstwa Sportu do PZPN:

W odpowiedzi na pismo l.dz. 2549/2020/DRK z dnia 23 grudnia 2020 r. skierowane do Ministerstwa Zdrowia, przekazane do Ministerstwa Sportu w dniu 27 grudnia 2020 r., Departament Sportu Wyczynowego uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430), w opinii Ministerstwa Sportu dopuszczalne jest współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe dzieci i młodzieży w zakresie całej struktury piłkarskiej w Polsce pozostającej pod egidą Polskiego Związku Piłki Nożnej, jako
polskiego związku sportowego w sporcie piłka nożna.

Obowiązujące od dnia 28 grudnia 2020 r. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430), wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112) w przepisach § 10 ust. 15 pkt 1 i 2 stanowi, iż do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn.zm.3), lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie
sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności. W związku z powyższymi regulacjami należy przyjąć, że w odniesieniu do osób poniżej 18 roku życia dopuszczalne jest prowadzenie działalności sportowej polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy, tj. z przeznaczeniem dla niepełnoletnich członków klubów zrzeszonych w polskich związkach sportowych lub posiadających zawodniczą licencję polskich związków sportowych (za taki dokument uznaje się również licencje polskich związków sportowych wydane w zakresie każdego szczebla współzawodnictwa sportowego np. okręgowe, wojewódzkie). Nie ma przy tym znaczenia stopień zaawansowania zawodnika, lub okoliczność, czy aktualnie przygotowuje się do startu w turnieju sportowym. Ponadto dopuszczalne jest prowadzenie przedmiotowej działalności z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży spełniającej pozostałe kryteria wskazane w § 10 ust. 15 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów (stypendystów,
członków kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej czy paraolimpijskiej).

Okoliczność spełniania warunku, o którym mowa w § 10 ust. 15 pkt 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy (§10 ust. 16 rozporządzenia Rady Ministrów). Może to być dokument sporządzony wcześniej, np. aktualna licencja zawodnicza wystawiona przez polski związek sportowy

Z poważaniem,
Angelika Głowienka
Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego
MINISTERSTWO SPORTU