Wolny wstęp na mecze dla Członków Honorowych PZPN
ango | 2015-02-25 10:03:59

Polski Związek Piłki Nożnej przypomina, że zgodnie z uchwałą zarządu Członkowie Honorowi PZPN i Członkowie Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN na krajowe mecze ligowe i pucharowe mają nieodpłatny wstęp.

Uchwała nr IX/155 z dnia 11 września 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad nieodpłatnego wstępu Członków Honorowych PZPN oraz Członków Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN na krajowe mecze ligowe i pucharowe oraz korzystania z kart wolnego wstępu na mecze reprezentacji narodowych rozgrywane w Polsce.

I. Uprawnia się Członków Honorowych PZPN oraz Członków Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN do nieodpłatnego wstępu na mecze piłkarskie (ligowe i pucharowe) organizowane w ramach rozgrywek prowadzonych przez PZPN, Spółkę Ekstraklasa SA, Piłkarską Ligę Polską i wojewódzkie związki piłki nożnej.
II. Realizacja uprawnienia określonego w pkt 1 następuje po uprzednim zgłoszeniu przez Członka Honorowego PZPN/Członka Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN do właściwego terytorialnie wojewódzkiego związku piłki nożnej chęci osobistego uczestnictwa w danym meczu, nie później niż na 5 dni przed terminem jego odbycia.
III. Na każdy mecz ligowy lub pucharowy klub piłkarski powinien zapewnić Członkom Honorowym PZPN lub Członkom Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN do 10 nieodpłatnych kart wolnego wstępu, zaś w przypadkach wyjątkowych, wynikających w szczególności z decyzji
administracyjnych lub dyscyplinarnych - do 5 kart wolnego wstępu – na wydzielonych miejscach na stadionie.
IV. Wojewódzkie związki piłki nożnej wyznaczą osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, o których mowa w pkt 2 i informowanie Członków Honorowych PZPN lub Członków Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN o sposobie realizacji przedmiotowego uprawnienia.
V. Zobowiązuje się Kluby Ekstraklasy oraz kluby I, II, III ligi i niższych klas rozgrywkowych do wskazania osób, u których Członkowie Honorowi PZPN oraz Członkowie Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN odbierać będą w miejscu wskazanym w siedzibie klubu karty wolnego
wstępu.
VI. Upoważnia się Biuro Z wiązku do stworzenia Członkom Honorowym PZPN oraz Członkom Klubu Wybitnego Reprezentanta PZPN możliwości nieodpłatnego uzyskania lub nabycia kart wolnego wstępu na mecze reprezentacji narodowych rozgrywane w Polsce, a w miarę możliwości –
także nabycia biletów na spotkania rozgrywane poza granicami kraju.
VII. Realizację niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN.
VIII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezes PZPN Zbigniew Boniek

***
W MZPN informacji udziela Grzegorz Lasek, tel.: 12 632 66 00, e-mail: biuro@mzpnkrakow.pl