Walne PZPN 18 sierpnia 2021, walne MZPN w drugim kwartale 2021
rk | 2020-06-25 18:16:35

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN odbędzie się 18 sierpnia 2021 roku – uchwalił w czwartek Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Decyzją Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów MZPN zostało wyznaczone na drugi kwartał 2021 roku.

Uchwała nr 2/Z/2020
Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 maja 2020 roku
w sprawie przedłużenia kadencji organów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

Na podstawie § 29 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 5 i 8 Statutu MZPN, niniejszym uchwala się co następuje:
§ 1
1. W związku z przedłużeniem z mocy prawa kadencji organów Polskiego Związku Piłki Nożnej i Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz jego struktur nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r., Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia przesunąć termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na drugi kwartał 2021 roku.
2. Dokładny termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej zostanie określony w późniejszym czasie, z uwzględnieniem statutowych regulacji dotyczących określania terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Sposób wyboru delegatów oraz sposób ustalania terminów zebrań, na których wyłonieni zostaną delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej (ordynacja wyborcza), zostanie określony odrębną uchwałą Zarządu, zgodnie ze Statutem Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
§ 2
Niniejsza Uchwała zostaje podjęta w związku z wejściem w życie art. 15zzzc. ust. 2 w zw. z ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.).
§ 3
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
Ryszard Niemiec