Uwaga, kluby z Krakowa i okolic - wybory w strefach
ango | 2021-05-06 05:46:03

Małopolski Związek Piłki Nożnej informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze MZPN odbędzie się 12 czerwca br. w Krakowie. Wybory delegatów z Krakowa i okolicznych powiatów zostały zaplanowane na 6-8 maja.

Zgodnie z uchwałą nr 4/Z/21 Zarządu MZPN, Strefa I Kraków (miasto Kraków) wybierze 9 delegatów, Strefa Kraków II (zachód-południe) 7 delegatów, a Strefa III (wschód-północ) 6 delegatów.

Terminy i miejsca zebrań stref Kraków:
Strefa I - czwartek, 6 maja, godz. 17 (termin II - 17.15): hala Bronowianki w Krakowie, ul. Zarzecze 124
Strefa III - piątek, 7 maja, godz. 17 (termin II - 17.15): Hala Widowiskowo-Sportowa w Skale, ul. ks. Połetka 34
Ze względu na tryb zebrania służbowego i konieczność weryfikacji mandatów delegatów prosimy o nieco wcześniejsze przybycie.
Strefa II - sobota, 8 maja, godz. 11 (termin II - 11.15): sala Świtu Krzeszowice, pl. Kulczyckiego 2
Ze względu na tryb zebrania służbowego i konieczność weryfikacji mandatów delegatów prosimy o nieco wcześniejsze przybycie.

Lista klubów Strefy I - tutaj
Lista klubów Strefy II - tutaj
Lista klubów Strefy III - tutaj
Na listach umieszczono kluby, których drużyny uczestniczą w rozgrywkach w sezonie 2020/21.

Zgodnie z uchwałą nr 29/Z/21 Zarządu MZPN z 20.04.2021, zatwierdzony został Porządek Obrad i Regulamin Walnego Zebrania Klubów stref krakowskich Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

UDZIAŁ W ZEBRANIU
1. W zebraniu Delegatów Strefy biorą udział delegaci Klubów będących członkami Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z terenu danej Strefy, występujące w rozgrywkach prowadzonych przez MZPN.
2. Każdy klub jest reprezentowany przez jednego delegata, przy czym sędzia piłkarski nie może być delegatem klubowym na to zebranie.
3. Zgłoszenie delegata następuje na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (FORMULARZ DELEGATA NA ZEBRANIE KLUBÓW - patrz poniżej).
4. Mandat delegata jest weryfikowany przy wejściu na Zebranie Klubów Strefy na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, opatrzonego pieczęcią klubu i podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Klubu.
5. W Zebraniu Delegatów Podokręgu mogą wziąć udział z głosem doradczym: władze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

CHARAKTER I TRYB ZEBRANIA
1. Obrady Zebrania są jawne. Zebranie stanowi zebranie służbowe, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w związku z powyższym nie mogą brać w nim udziału osoby trzecie (inne niż wymienione pkt II powyżej).
2. Dla ważności obrad Zebrania Klubów Strefy w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się do drugiego lub kolejnego terminu Zebrania Delegatów Strefy.
3. Obrady otwiera przedstawiciel MZPN, który jest Przewodniczącym Zebrania. Następnie Przewodniczący Zebrania nominuje dwie osoby, które wraz z nim stanowią Prezydium Zebrania.
4. Zebranie Klubów Strefy podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Walne Zebranie Delegatów podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym w danej sprawie.
5. Przewodniczący przedstawia członkom Zebrania Porządek i Regulamin Obrad.

WYBORY DELEGATÓW NA WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW MZPN
1. Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w liczbie zgodnej z Uchwałą Małopolskiego Związku Piłki Nożnej wybiera się spośród delegatów na Zebranie Klubów.
2. Spośród delegatów powołuje się Komisję Skrutacyjną, w liczbie co najmniej 3 delegatów.
3. W trakcie zebrania następują zgłoszenia kandydatów na delegatów aż do zamknięcia listy. Zgłoszenia przyjmuje Przewodniczący Zebrania.
4. Przeprowadza się głosowanie tajne na przygotowanych po zgłoszeniu kandydatów kartach do głosowania.
5. Każdemu delegatowi przysługuje liczba głosów odpowiadających liczbie mandatów na Walne Zebranie Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
6. Za osobę wybraną na delegata na Walne Zebranie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej uważa się osobę, która uzyska kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania mandatów danej Strefy na Walne Zebranie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Kolejnych 3 kandydatów z najwyższą liczbą głosów zostaje zastępcami delegatów. Zastępca delegata jest uprawniony do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym MZPN wyłącznie w przypadku absencji delegata. W przypadku absencji delegata danej strefy, jego zastępcą zostaje pierwsza osoba z listy zastępców delegatów danej jednostki, zgodnie z kolejnością określoną na liście zastępców delegatów z danej jednostki. Zastępca delegata nie jest uprawniony do złożenia oświadczenia o udzieleniu poparcia, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1. Uchwały nr 4/Z/21 Zarządu MZPN z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustanowienia zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz zasad wyboru Prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.
7. Wyrażając zgodę na kandydowanie na delegata, kandydat wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez MZPN ww. danych osobowych w celu przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MZPN.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Zebrania.

Organizacja zebrań w strefach jako zebrań służbowych wymaga spełnienia wymogów wynikających z faktu obowiązywania stanu epidemii, w szczególności wymogu organizacji zebrań zgodnie zasadami obowiązującymi w reżimie sanitarnym, dotyczącymi zachowania zasad dezynfekcji, zasłaniania ust i nosa oraz dystansu społecznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującymi.


FORMULARZ DELEGATA NA ZEBRANIE KLUBÓW - tutaj

Uchwała nr 4/Z/21 Zarządu MZPN w Krakowie w sprawie ustanowienia zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz zasad wyboru Prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej - tutaj